Seminářní řád

Článek 1
Všechny osoby nalézající se v šermírně se musí chovat civilizovaným a vzdělaným způsobem. Zejména jest nutno dbát na dodržování cvičební kázně a přiměřené úcty k vedoucímu cvičení..

Článek 2
Při vstupu, stejně jako při odchodu, je nutné každého v místnosti pozdravit způsobem přiměřeným a kultivovaným.

Článek 3
Během cvičení nesmějí přihlížející, ani účastníci zabránit, aby byl slyšet hlas vedoucího cvičení. Bude-li účastník nebo přihlížející rušit cvičení hlasitou mluvou nebo jiným podobným způsobem, bude z šermírny vykázán.

Článek 4
V případě jakýchkoliv sporů či nejasností má vždy poslední slovo a rozhodující hlas vedoucí cvičení, nebo přítomný člen vedení Arma ferre.

Povinnosti účastníků

Článek 1
Každý kdo si přeje navštívit výuku na semináři, musí se včas přihlásit prostřednictvím řádně vyplněné přihlášky na webových stránkách Armaferre (www.armaferre.cz) a řádně a včas uhradit poplatek za účast na semináři ve výši stanovené ceníkem na webových stránkách Armaferre. V případě nesplnění kteréhokoliv z těchto kriterií zájemci nevzniká právo na účast na semináři.

Článek 2
Každý kdo si přeje účastnit se cvičení v některé ze stálých šermíren, musí kontaktovat vedoucího cvičení, zjistit zda je na cvičení v šermírně ještě místo a též informovat se o poplatku a podmínkách úhrady za účast na cvičení v šermírně. Tento poplatek je třeba dohodnutým způsobem řádně a včas uhradit, v opačném případě zájemci nevzniká právo účasti na cvičení v šermírně.

Článek 3
Každý účastník je povinen si opatřit výstroj a výzbroj nezbytnou pro šerm. Pokud mu tato chybí, v rámci semináře lze za poplatek stanovený v cenové nabídce toto vybavení pronajmout. V případě poškození nebo zničení takto pronajaté výstroje je účastník povinen uhradit její zůstatkovou cenu. Žáci nesmí za žádných okolností používat výstroj někoho jiného bez jeho výslovného svolení. Bez vybavení není účast na cvičení přípustná.

Článek 4
Účastníci smí volně šermovat jedině v případě, že jim vedoucí cvičení, vědoucí o jejich schopnostech, dá k tomu povolení. Za případné následky nepovoleného volného šermu nesou odpovědnost pouze a jen zúčastnění.

Článek 5
Je povinností účastníků samotných, aby během cvičení dodržovali bezpečnostní pokyny vedoucího cvičení a sami maximálně dbali bezpečnosti své i ostatních přítomných v šermírně, aby se předešlo nehodám. Při zahájení semináře je každý žák povinen svým podpisem stvrdit své seznámení s bezpečnostními pravidly výuky.

Článek 6
Všichni účastníci cvičení jsou povinní docházet na cvičení včas. Při opakovaných pozdních příchodech je vedoucí cvičení oprávněn provinivšího se účastníka z šermírny vykázat.

Článek 7
Každý účastník je povinen doložit předepsaným způsobem svou způsobilost účastnit se cvičení, zejména doložit své zdravotní pojištění, svou zdravotní způsobilost a o jakýchkoliv zdravotních obtížích, které by mohly tuto způsobilost ovlivnit informovat řádně a včas vedoucího cvičení. Seznámení vedoucího se svým zdravotním stavem je každý účastník povinen potvrdit na formuláři zdravotní způsobilosti na řádku pro jeho osobu vyhrazeném. V případě nezletilosti účastníka potvrdí zdravotní způsobilost účastníka podpisem zákonní zástupci

Článek 8
V šermírně není dovoleno užívání jakýchkoli návykových a nebezpečných látek. Rovněž účast na cvičení je po užití uvedených látek zakázána. V rámci semináře je zakázáno užívat tyto látky v době vyhrazené pro výuku a během poledního klidu.