Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při výuce

Povinnosti účastníka cvičení:
Dodržovat pokyny vedoucího cvičení týkající se výuky
Ke cvičení nastupovat pouze s výstrojí vyžadovanou pro dané cvičení pro zachování bezpečnosti a maximální ochranu zdraví

Maximálně dbát na bezpečnost výstroje své i ostatních, zejména na přítomnost ostrých výstupků, nebezpečných výčnělků, prasklin a jiných podobných integritu výstroje ohrožujících skutečností, závad na zařízení cvičebních prostor a jiných bezpečnost a zdraví ohrožujících skutečností

Jakékoliv závady na výstroji či skutečnosti odporující odst.2) a 3) neprodleně hlásit vedoucímu cvičení

Při cvičení provádět nacvičované techniky s maximálním ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví svých spolucvičenců, zejména:

Provádět jakékoliv útočné techniky silou a rychlostí přiměřenou pro bezpečný a zdraví neohrožující nácvik této techniky, PLNÁ SÍLA A RÝCHLOST NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘIMĚŘENÁ!!!

Brát ohled na technickou vyspělost a zdravotní způsobilost spolucvičenců, jakož i na cvičební podmínky v rámci cvičebních prostor, a jim přizpůsobit provádění nacvičovaných technik, ať už dle pokynů vedoucího semináře či dle vlastního rozumného posouzení okolností

Nácvik technik operujících přímo s klouby, končetinami či jinými částmi těla cvičenců (například pákové, strhové, škrtící, pádové a jim podobné techniky) provádět s bdělostí a opatrností přiměřenou okolnostem a zdravotní způsobilosti spolucvičenců, jakož i na cvičební podmínky v rámci cvičebních prostor, ať už dle pokynů vedoucího semináře či dle vlastního rozumného posouzení okolností

Jakékoliv úrazy či ohrožení bezpečnosti a zdraví při výuce neprodleně hlásit vedoucímu cvičení

Povinnosti vedoucího cvičení:
Před zahájením výuky se seznámit s případnými individuálními zdravotními omezeními cvičenců podle Prezenčního listu

Seznámit cvičence s případnými zdravotními obtížemi jejich spolucvičenců před zahájením nácviku technik

Maximálně dbát na bezpečnost výstroje své i ostatních, zejména na přítomnost ostrých výstupků, nebezpečných výčnělků, prasklin a jiných podobných integritu výstroje ohrožujících skutečností, závad na zařízení cvičebních prostor a jiných bezpečnost a zdraví ohrožujících skutečností

Dohlížet na to, že cvičenci nastoupí k cvičení s výstrojí vyžadovanou pro dané cvičení pro zachování bezpečnosti a maximální ochranu zdraví

Vynaložit přiměřené, rozumně požadovatelné úsilí k zamezení jakýchkoliv ohrožení bezpečnosti a zdraví při výuce, zejména zabavovat nebezpečné části výstroje a vykazovat cvičence porušující tato pravidla z výuky

Volit techniky a tyto předvádět k nácviku s maximálním ohledem na technickou vyspělost a zdravotní způsobilost všech cvičenců, jakož i na cvičební podmínky v rámci cvičebních prostor

Zdržet se vydávání jakýchkoliv pokynů odporujících těmto pravidlům, naopak vydávat veškeré pokyny s ohledem na nutnost jednat vždy v souladu s těmito pravidly

Dohlížet na dodržování pokynů a pravidel po celou dobu trvání výuky